Bakterie - odżywianie

PDF Drukuj Email

Odżywianie się bakterii:

1. Autotroficzne = samożywne:
  • fotosynteza
  • chemosynteza
2. Heterotroficzne = cudzożywne
  • saprofity
  • pasożyty
Podział bakterii ze względu na sposób odżywiania się

Bakterie heterotroficzne:

bakterie heterotroficzne (cudzożywne) wydzielają do podłoża enzymy trawienne, które rozkładają złożone związki organiczne do związków prostszych,które są przyswajalne przez organizm. Związki pobierane są w zależności od potrzeb, na drodze selektywnego transportu aktywnego.

Symbionty:

Symbioza bakterii brodawkowych z rośliną motylkową.Bakterie symbiotyczne żyją w symbiozie z organizmami innych gatunków. Doskonałym przykładem symbiontów są bakterie, które trawią celulozę u przeżuwaczy lub bakterie żyjące w jelicie grubym człowieka. Niektóre gatunki takich bakterii są zdolne do wiązania azotu atmosferycznego i przekształcania go w przyswajalne formy azotu dla organizmów. Należą do nich sinice, bakterie glebowe z rodzaju Azotobacter i Clostridium. Bakterie z rodzaju Rhizobium, nazywane bakteriami brodawkowymi, są zdolne do wiązania azotu w specjalnie tworzonych brodawkach roślin motylkowych (fasola, groch). Jest to typowa symbioza, w której roślina dostarcza komórkom bakterii związki organiczne, a sama otrzymuje azot wiązany przez bakterie.Reakcja nitryfikacji.

Saprofity:

Saprofity pełnią istotną rolę w krążeniu pierwiastków w przyrodzie. Są to organizmy czerpiące związki organiczne z obumarłych szczątków roślin i zwierząt.

Pasożyty:

Pasożytnictwo jest to formą antagonistycznego współżycia dwóch organizmów. Pasożyt czerpie korzyści z tego współżycia, a drugi organizm ponosi szkody. Wyodrębniamy pasożyty fakultatywne wewnątrzkomórkowe oraz obligatoryjne wewnątrzkomórkowe. Pasożyty fakultatywne (względne) są zdolne do reprodukcji i wzrostu poza komórkami żywiciela, a pasożyty obligatoryjne (bezwzględne) nie mają zdolności do reprodukcji i wzrostu poza komórkami żywiciela. Do pasożytów bezwzględnych zaliczamy m.in.: chlamydie, riketsje.

Bakterie autotroficzne:

Bakterie autotroficzne (samożywne) to organizmy mające zdolność do samodzielnej biosyntezy niezbędnych związków organicznych (tłuszcze, węglowodany, białka). Możemy podzielić je ze względu na rodzaj wykorzystanej do tego celu energii.

Bakterie fotosynezujące:

Bakterie fotosyntezujące prowadzą proces fotosyntezy, w którym to z prostych nieorganicznych związków (dwutlenek węgla i woda) pod wpływem promieni UV i przy udziale chlorofilu powstają organiczny związek. (Patrz fotosynteza)
Są to np.:
  • Sinice - gramujemne bakterie zbiorników wodnych, wchodzą w skład fitoplanktonu, są przyczyna zakwitów zbiorników. Posiadają barwniki fotosyntetyczne – chlorofil a, karotenoidy i fikobiliny.
  • Bakterie zielone i purpurowe - bezwzględne beztlenowce, prowadzące tryb życia przydenny, posiadają bakteriochlorofil – zielony barwnik, maskowany przez karotenoidy.

Bakterie chomosyntetyzujące:

Bakterie chemosyntetyzujące to oganizmy, które prowadzą chemosyntezę. Jest to proces polegający na redukcji dwutlenku węgla do cukrów prostych przy użyciu energii wiązań chemicznych. Jest to sposób odżywiania typowy dla licznych gatunkó bakterii glebowych i wodnych. Np. bakterie nitryfikacyjne, siarkowe, żelazowe, wodorowe (patrz Chemosynteza)
 
EduGlob © 2009 - 2014