Ekologia - podstawowe definicje

PDF Drukuj Email

Czym jest ekologia ?

Ekologia to nauka zajmująca się badaniem zależności między organizmem i otaczającym go środowiskiem.
Dzieli się ekologię na dwa działy:
  • autekologia (zajmuje się badaniem interakcji między organizmem lub gatunkiem i środowiskiem),
  • synekologia (zajmuje się badaniem struktury i dynamiki zespołów wielogatunkowych).
  • Struktura ekologii

    Czynniki ograniczające:

    Czynniki ograniczające to czynniki, które decydują o prawidłowym wzroście i rozwoju organizmów. Należą do nich zasoby środowiska i czynniki fizyczne (np. temperatura, zasolenie, odczyn gleby). Prawo minimum Liebiga i prawo tolerancji Sherdorfa określają wpływ czynników ograniczających na organizmy żywe.


Prawo minimum Liebiga:

Prawo minimum Liebiga sprowadzono do pierwiastków chemicznych ( tlen, fosfor, potas, magnez), co było zgodnie z pierwotną intencją Liebiga, będącego badaczem potrzeb pokarmowych roślin. Prawo to mówi, że wzrost i rozwój organizmu jest ograniczany przez składnik występujący w niedomiarze, a jego niedobór jest niemożliwy do zastąpienia innym czynnikiem środowiska. Czytaj dalej...

Prawo tolerancji Sherdorfa:

Prawo to ma zastosowanie do czynników fizycznych, a więc takich jak temperatura, zasolenie, pH, wilgotność. Zgodnie z tym prawem, każdy organizm ma charakterystyczny dla niego zakres tolerancji na dany czynnik środowiska. Czytaj dalej...

Populacja:

Jest to zespół osobników tego samego gatunku, który występuje na danym terenie. Łączą je liczne interakcje funkcjonalne, których obrazem są następujące parametry: liczebność, (czytaj dalej...)

Biocenoza:

Biocenoza jest wielogatunkowym zespołem organizmów, które zajmuje określony teren w tym samym czasie. Organizmy te są powiązane siecią zależności pokarmowych i funkcjonalnych, oddziaływania między populacjami gatunków mogą być dodatnie (+), ujemne (-) lub obojętne (0). Wymienia się, zatem stosunki protekcyjne, antagonistyczne i neutralne. Czytaj dalej...

Producenci:

Producenci –  organizmy samożywne (autotroficzne), które same sobie wytwarzają pokarm, gdyż mają zdolność do syntezy złożonych związków organicznych z prostych związków nieorganicznych, przy udziale energii świetlnej bądź chemicznej. Czytaj dalej...

Konsumenci:

Konsumenci – organizmy cudzożywne (heterotroficzne), które odżywiają się kosztem producentów, czytaj dalej...

Reducenci:

Reducenci – są nimi organizmy heterotroficzne, które żywią się martwą materią organiczną, powodując jej rozkład do prostych związków nieorganicznych. Należą do nich: grzyby, bakterie saprofityczne.

Ekosystem:

Ekosystem jest jednostką ekologiczną, która składa się z biocenozy i biotopu, czytaj dalej...

 


 
EduGlob © 2009 - 2014